+31 (0)252 24 23 22

Dyslexieregeling

De dyslexieregeling van IBKC is alleen van toepassing op BKS-toetsen die geheel of gedeeltelijk uit een theoretische component bestaan. Deelnemers aan mbo-theorieexamens die behoefte hebben aan een aanpassing in het kader van dyslexie, regelen dit rechtstreeks met het verantwoordelijke ROC/ de onderwijsinstelling.

Wat moet je doen?

Als je dyslectisch bent, kun je een aangepast examen aanvragen. Je moet hiervoor 6 weken vóór de examendatum het aanvraagformulier invullen met daarbij een verklaring/rapport van een psycholoog of orthopedagoog (in het bezit van een NVO‐registratie). Let op: een verklaring van je huisarts is niet voldoende!
De verklaring van de psycholoog of orthopedagoog moet de volgende onderwerpen bevatten:

 • conclusies over de dyslexieproblemen
 • en aanbevelingen over mogelijke aanpassingen

De Commissie Kwaliteitszorg van IBKC bekijkt deze voorstellen en gaat na of ze uitvoerbaar zijn.

Je kan het aanvraagformulier (inclusief bijlagen) sturen aan het secretariaat van IBKC
Dit kan per e-mail naar: secretariaat@ibkc-carrosserie.nl
Of per post naar: postbus 349, 3430 AH Nieuwegein t.a.v. secretariaat IBKC o.v.v.  ‘Dyslexieaanvraag’.

Wat zijn mogelijke aanpassingen?

De Commissie Kwaliteitszorg IBKC beslist welke maatregelen/aanpassingen genomen worden. Hiervoor wordt gekeken naar de aanbevelingen in het rapport van de deskundige en hoe het af te leggen examen is opgebouwd. Mogelijke aanpassingen zijn bijvoorbeeld:

 • Het maken van het examen op papier als dit normaal op de computer wordt afgenomen. Je krijgt de vragen dan op papier, eventueel in kleur of met een speciaal lettertype. De beschikbare tijd voor het maken van dit schriftelijk examen is gelijk aan die van het computerexamen.
 • Het voorlezen van moeilijke woorden in het examen en/of het geven van een korte uitleg over deze woorden.
 • Verlenging van de examentijd (niet voor de praktijkexamens). Deze verlenging is afhankelijk van de aanbevelingen en de uitvoerbaarheid ervan.

De examinatoren worden voorafgaande het examen op de hoogte gebracht van jouw situatie en de uit te voeren aanpassingen.

Hoe word je geïnformeerd?

Na behandeling van het verzoek, ontvang je schriftelijk antwoord van IBKC. Hierin staat vermeld of de aanvraag wordt gehonoreerd en zo ja, welke aanpassingen IBKC zal nemen en hoe je verder dient te handelen. Het examenreglement blijft gelden, met uitzondering voor de voor jou opgegeven aanpassingen.

Wat zijn de kosten?

Aanpassingen in of rond het examen wegens gehonoreerde dyslexie-aanvragen, zijn kosteloos, mits aan de voorwaarde wordt voldaan (verklaring en aanbeveling/advies van deskundige psycholoog of orthopedagoog).

Eerder al een dyslexieregeling aangevraagd?

Een gehonoreerde dyslexieaanvraag geldt maar voor één specifiek toetsmoment. Indien je opnieuw gebruik wilt maken van de dyslexieregeling, dan moet je daarvoor een nieuwe aanvraag doen. Dit is nodig omdat examens van elkaar kunnen verschillen en daarom soms andere maatregelen vereisen.

Verwerking aanvraag dyslexieregeling door het secretariaat van IBKC

 • Het aanvraagformulier (inclusief de bijlagen met de gevraagde verklaringen en aanbeveling van de deskundige) komt binnen bij het secretariaat van IBKC.
 • Wanneer deze per post binnenkomt, wordt het aanvraagformulier (inclusief bijlagen) gedigitaliseerd/gescand.
 • Het secretariaat van IBKC stuurt het (gedigitaliseerde) aanvraagformulier (inclusief bijlagen) per e-mail naar de Commissie kwaliteitszorg IBKC (kwaliteitszorg@ibkc-carrosserie.nl).
 • De Commissie kwaliteitszorg IBKC bekijkt of de aanvraag kan worden gehonoreerd en beslist welke maatregelen genomen worden. Hiervoor wordt gekeken naar de aanbevelingen in het rapport van de deskundige en hoe het af te leggen examen is opgebouwd.
 • De Commissie kwaliteitszorg IBKC stelt het secretariaat van IBKC op de hoogte van dit besluit en de te nemen maatregelen.
 • Indien de aanvraag wordt gehonoreerd, vermeldt het secretariaat van IBKC dit in het examenregister (vrijetekstveld nr…) o.v.v. ‘Geaccordeerde dyslexieaanvraag’. Dezelfde vermelding wordt als memo bij de deelnemergegevens in het examenregister opgenomen, waardoor de vermelding altijd zichtbaar is.
 • Het secretariaat van IBKC koppelt de ontvangen (gedigitaliseerde) aanvraag (incl. bijlagen) in het examenregister aan desbetreffende deelnemer en informeert de betrokkenen (voorbereiders van het examen en examinatoren) over het besluit van de Commissie Kwaliteitszorg IBKC en de te nemen maatregelen.
 • Het secretariaat van IBKC informeert de deelnemer/aanvrager schriftelijk, per e-mail, over het besluit van de Commissie Kwaliteitszorg IBKC en geeft aan welke maatregelen worden genomen en/of hoe de deelnemer verder dient te handelen.
 • Op de deelnemerslijst voor het examen wordt vermeld dat voor de deelnemer een geaccordeerde dyslexieaanvraag geldt + de te nemen maatregelen.
 • Het secretariaat van IBKC zorgt voor verdere afwikkeling van de te nemen maatregel(en).

link naar voorleeshulp

IBKC is het non-profit exameninstituut van de Carrosseriebranche. IBKC opereert als een onafhankelijk orgaan en wordt gefinancierd door het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Carrosseriebranche (OOC).
Meer lezen